Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2007 13:37

Projekt uchwały

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. na terenie Gminy Michałowice.
Uchwała Nr …………
Rady Gminy Michałowice
z dnia …......…………..2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. na terenie Gminy Michałowice.
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1.       Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. obowiązujących na terenie gminy:
1)   od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)            powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                        ………..
b)            powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                 ………..
c)            powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                  ………..
2)   od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3)     od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
3,5 ton do poniżej 12 ton                                           ................
4)   od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5)     od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)                              …………
6)     od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wysokość stawek określa się w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7)   od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a)            mniejszej niż 30 miejsc                                     ………...
b)            równej lub wyższej niż 30 miejsc                                 …………
2.       Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2002 i później określa się w wysokości:
1)   od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
a)            powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                        ……….
b)            powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                 ..……...
c)            powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                         ……….
2)   od środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 3: tj. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                       ………..
3)   od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 7 o ilości miejsc do siedzenia:
a)            mniejszej niż 30 miejsc                                     ……….
b)            równej lub wyższej niż 30 miejsc                                 ……….
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Załączniki

Data publikacji: 04.12.2007 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta