Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.11.2007 15:48

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2008
PROJEKT
 
Uchwała Nr __________
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____________
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice  na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) a także art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1
1.      Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 62 336 063 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.                       
2.      Dochody ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości   1 623 142 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  140 000 zł.
3.      Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 24 380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
 
§ 2
1.      Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 72 949 226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.                                                  
2.      Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami w wysokości  1 623 142 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
2)      wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  125 000 zł  i na  zwalczanie narkomani w wysokości  15 000 zł.
 
§ 3
1.    Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę  4 930 337 zł na spłatę części rat kredytów i pożyczek.
2.    Deficyt budżetu gminy (po uwzględnieniu zapisów w ust. 1) w wysokości 10 613 163 , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)        zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  13 293 500 zł,
2)        wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  2 250 000 zł.
3.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3.
 
§ 4
Tworzy się rezerwę ogólną  w wysokości 500 000 zł i rezerwę celową w wysokości 315 900 zł.
                                                                   
§5
1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2.      Ustala się wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 6
Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 7
Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 8
Ustala się dotacje przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 9
Ustala się plan dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 10
Ustala się plan dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 11
Ustala się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§ 12
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 13
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.
 
§ 14
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:
1)        zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
2)        zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2 000 000 zł,
3)        zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 5,
4)        dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
5)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
7)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 na łączną kwotę 1 200 000 zł.
 
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 16
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Załączniki

Data publikacji: 26.11.2007 15:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta