Urząd Gminy Michałowice
27.04.2007 11:04

Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.. 2 pkt. 2 i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok stanowiącego załącznik do uchwały udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 27.04.2007 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 32
Autor: Dariusz Ruta