Urząd Gminy Michałowice
27.04.2007 10:53

Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok, oraz zmian do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
§2.
uchwale Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 11 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Ustala się plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 14”. Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały”,
 2) w § 14 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 5”.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 5.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 27.04.2007 10:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta