Urząd Gminy Michałowice
25.04.2007 14:07

Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007r.

zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje:
 
§ 1.
Uchwale Nr III/11/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi: Reguły, Michałowice Wieś, Opacz Mała, Sokołów, Suchy Las, Pęcice, Komorów Wieś, Nowa Wieś, Pęcice Małe, Opacz Kolonia i inkasentowi we wsi Granica Janowi Wojteckiemu”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 25.04.2007 14:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta