Urząd Gminy Michałowice
19.02.2007 13:54

Uchwała Nr V/19/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów preferencyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust 1 pkt. 2 i art. 83 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)  - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
  1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowych kredytów preferencyjnychw Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie w łącznej wysokości do kwoty 10 360 000 zł.
  2. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn:
    1. „budowa sieci kanalizacyjnej” w wysokości do  8 120 000 zł,
    2. „budowa urządzeń odwadniających i małej retencji” w wysokości do  440 000 zł
    3. „budowa dróg i chodników” w wysokości do 1 800 000 zł.
  3. Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
  4. Kredyty spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 2008 nie dłużej niż do roku 2015 włącznie.
 
§ 2
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonych kredytów poprzez wystawienie weksli własnych „in blanco” bez protestu  przez Gminę Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 19.02.2007 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Izabela Gora