Urząd Gminy Michałowice
19.02.2007 10:27

Uchwała Nr V/21/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
1.      Ustala się najniższe wynagrodzenie dla pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami prowadzonych przez Gminę Michałowice na kwotę 600 zł.
2.      Wyraża się zgodę dyrektorom szkół i przedszkoli na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 4,50 zł.
 
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXXI/273/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 01 stycznia 2007 r.
Data publikacji: 19.02.2007 10:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Urszula Bejda