Urząd Gminy Michałowice
20.02.2007 09:13

Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice z późniejszymi zmianami
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
W § 1 Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia  2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice z późniejszymi zmianami dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) zapisy, o których mowa w pkt. 2 nie dotyczą punktów sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa.”
 
§ 2
Pozostałe zapisy Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Data publikacji: 20.02.2007 09:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta