Urząd Gminy Michałowice
20.02.2007 08:51

Uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2007 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 r.
 

 

Załącznik do uchwały
Nr V/25/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MICHAŁOWICE NA 2007 r.
 
I .Cel Gminnego Programu.
Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:
1)      zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych,
2)      zmniejszenie rozmiarów istniejących patologii i uzależnień,
3)      zmniejszenie zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z picia alkoholu,
4)      zwiększenie stabilności środowiska rodzinnego,
 
II. Zadania Gminnego Programu
Gmina Michałowice w roku 2007 będzie prowadzić działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizując następujące zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:
 
§ 1.
1.      Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Zadania te będą realizowane poprzez:
1)   prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Nowej Wsi, spełniającego funkcję pomocniczą wobec profesjonalnych placówek odwykowych, do którego zadań należy:
a)   dostarczenie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii,
b)   motywowanie i kierowanie do leczenia,
c)   udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej oraz ich rodzinom.
Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2)   finansowanie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzonych w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy,
3)   finansowanie zajęć terapeutycznych dla absolwentów podstawowego programu terapii realizowanych w ramach rocznego programu opieki poszpitalnej.
 
2.      W realizacji zadań zwiększenia pomocy terapeutycznej Gmina współpracuje z Poradnią Odwykową przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Z.O.Z. w Pruszkowie oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie.
3.      W celu zwiększenia możliwości korzystania z pomocy Komisji należy propagować działania informacyjne w Biuletynie Informacyjnym i na stronie internetowej.
 
§ 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania będą realizowane przez:
1)   finansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej przy Poradni Odwykowej w Pruszkowie,
2)   finansowanie zatrudnienia prawnika udzielającego porad ofiarom przemocy domowej,
 
3)   udzielanie porad ofiarom przemocy w rodzinie przez członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas dyżurów w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin,
4)   finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą domową oraz z grup ryzyka,
5)   dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży,
6)   współpracę ze Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, i Kościołami (zorganizowanie spotkania z proboszczami) w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
 
§ 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia na terenie Gminy Michałowice, a w szczególności:
1)        dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez szkoły gminne lub inne podmioty rekomendowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2)        realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli,
3)        organizowanie na terenie szkół działań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, np.: konkursów plastycznych i quizów edukacyjnych itp.,
4)        dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
5)        finansowanie specjalistycznych szkoleń dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
6)        zakupy i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień i przemocy domowej.
 
§ 4.
Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
§ 5.
1.      Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie gminy Michałowice będą realizowane poprzez:
1)       przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania kontroli w punkcie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
2)       wprowadzenie w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych obowiązku sprzedaży ich bezalkoholowych odpowiedników,
3)       przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza miejscami do tego wydzielonymi,
4)       zobowiązanie przedsiębiorców do umieszczenia w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży alkoholu, następujących informacji:
a)       o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat i osobom nietrzeźwym,
b)       o zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw,
c)       o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
d)       ponadto w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zakazie spożycia alkoholu w punkcie sprzedaży i jego najbliższym otoczeniu.
 
Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
2.      Przestrzeganie powyższych zasad realizowane jest poprzez przeprowadzanie kontroli. Kontrole są przeprowadzane w zespołach dwuosobowych składających się z członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami należy przedstawić organowi wydającemu zezwolenie. Kontrolowany przedsiębiorca w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy o sposobie wykonania tych zaleceń. O ile kontrolowany przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie przedstawi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych w Referacie Spraw Obywatelskich zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające przedstawione w protokole nieprawidłowości.
Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w 4 egzemplarzach dla:
1)       przedsiębiorcy,
2)       pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3)       Referatu Spraw Obywatelskich,
4)       Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
3.      Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych można przeprowadzać tylko na podstawie imiennego upoważnienia dla Członka Komisji wydanego przez Wójta Gminy zgodnie z planem kontroli na 2007r.
 
§ 6.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności poprzez:
1)      współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Michałowicach, szkołami, kościołami, jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień,
2)      udostępnienie lokalu siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla grup samopomocowych działających w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
 
§ 7
Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1)      członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na podstawie złożonego oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Komisji i akceptacji Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z uwzględnieniem następujących stawek:
a)    za godzinę dyżuru w punkcie konsultacyjnym – 40 zł.
b)   za posiedzenie Komisji – 100 zł.
c)    za dyżur członka Komisji – 40 zł.
d)   za udział w kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 40 zł.
2)      przez udział w pracach o których mowa w pkt 1 uważa się czynności związane z realizacją zadań Komisji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także czynności określone w Regulaminie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach,
3)      wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącym etatowymi pracownikami Urzędu Gminy,
4)      środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w pkt 1 zapewnia się corocznie w budżecie Gminy.
 
III. Postanowienia końcowe
§ 8.
Środki finansowe określone w budżecie w rozdziale 85154 ulegają zmianie w przypadku zmiany dochodów Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane będą na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Priorytetem są zajęcia profilaktyczne i sportowe.
 
§ 9.
Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie administracyjnym jest Urząd Gminy. Koordynację merytoryczną i finansową gminnego programu powierza się pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
Data publikacji: 20.02.2007 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta