Urząd Gminy Michałowice
20.02.2007 09:22

Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
Uchwale Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami w § 1 liczbę 18 zastępuje się liczbą 19
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 20.02.2007 09:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta