Urząd Gminy Michałowice
20.02.2007 09:35

Uchwała Nr V/27/ 2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr nr 98/1, 98/19, 99/1 i 99/2 położonych w Pęcicach Małych gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 98/1 o pow. 136 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00072910/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe gm. Michałowice, stanowiącej drogę.

2.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr 98/19 o pow. 2108 m2 i ew. nr 99/2 o pow. 1681 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00072909/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe gm. Michałowice, stanowiącej drogę.

3.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 99/1 o pow. 271 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00072907/0, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe gm. Michałowice, stanowiącej drogę.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 pkt 1, 2 i 3 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.02.2007 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta