Urząd Gminy Michałowice
20.02.2007 09:31

Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.
Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyznaczyć Pana Pawła Rajskiego przedstawicielem gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.
 
§ 2
Przekazać treść niniejszej uchwały Zarządowi Związku Komunalnego Brwinów.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.02.2007 09:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta