Urząd Gminy Michałowice
20.02.2007 09:26

Uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady pana Pawła Zacnego do dokonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3.
Uchwała obowiązuje do końca kadencji Rady Gminy wybranej w wyborach do rad gmin w dniu 12 listopada 2006 roku.
Data publikacji: 20.02.2007 09:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta