Urząd Gminy Michałowice
20.02.2007 09:15

Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i § 40 ust. 3 statutu Gminy Michałowice (Uchwała Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2006 r. Nr 181 poz. 7037)  Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach:
1)      Opacz Kolonia,
2)      Opacz Mała,
3)      Michałowice,
4)      Reguły,
5)      Pęcice,
6)      Pęcice Małe,
7)      Sokołów,
8)      Suchy Las,
9)      Komorów,
10) Nowa Wieś
 
§ 2
Zarządza się przeprowadzenie wyborów przewodniczących zarządów osiedli oraz zarządów osiedli w osiedlach:
1)      Michałowice – Osiedle,
2)      Komorów (Komorów, Granica)
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 5
Uchwała wymaga rozplakatowania na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw i osiedli.
Data publikacji: 20.02.2007 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta