Urząd Gminy Michałowice
08.03.2007 12:56

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) a także art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.       Ustala się dochody budżetu Gminy Michałowice ogółem w wysokości 55 676 707 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.                                  
2.       Dochody ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości  1 478 202 zł,
2)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 133 000 zł.
3.       Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 158 278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 
§ 2
1.      Ustala się wydatki budżetu Gminy Michałowice w wysokości 67 357 763 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
2.       Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami w wysokości  1 478 202 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
2)      wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130 000 zł  i na  zwalczanie narkomani w wysokości  3 000 zł.
 
§ 3
1.    Z dochodów budżetu Gminy przeznacza się kwotę 3 878 944 zł na spłatę części rat kredytów i pożyczek.
2.    Deficyt budżetu gminy (po uwzględnieniu zapisów w ust. 1) w wysokości 15 560 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)        zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 12 460 000 zł,
2)        wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 100 000 zł.
3.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3.
 
§ 4
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 401 200 zł i rezerwę celową w wysokości 830 600 zł.
                                                                   
§5
1.       Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2.       Ustala się wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 6
Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 7
Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 8
Ustala się dotacje przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 9
Ustala się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 10
Ustala się plan dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 11
Ustala się plan dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§ 12
Ustala się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 13
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
 
§ 14
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:
1)        zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
2)        zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500 000 zł,
3)        zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 6 do wysokości 2 000 000 zł,
4)        dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
5)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
7)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 na łączną kwotę 500 000 zł,
 
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 16
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Załączniki

Data publikacji: 08.03.2007 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Izabela Gora