Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.04.2007 12:42

Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 04.04.2007 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta