Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.04.2007 13:29

Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz.844 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwale Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007r.
w §1 ust 1 pkt 5 nadaje się następujące brzmienie: „ 5) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi.”
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 styczna 2007r.
Data publikacji: 03.04.2007 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta