Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.04.2007 12:02

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007

zmieniająca uchwałę Nr XLII/379/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie: stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
uchwale Nr XLII/379/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006 r. w  § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. ustala się opłatę 2,50 zł /brutto/ za dostawę do gminnych urządzeń kanalizacyjnych 1 m3 ścieków komunalnych, dla nieruchomości posiadających przydomowe przepompownie ścieków , które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Dostawcy.”
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Michałowice.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2007 r.
Data publikacji: 02.04.2007 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta