Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.04.2007 12:41

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej w Michałowicach Wsi, gm. Michałowice na poszerzenie drogi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Michałowice własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 1/15 o pow. 0,0111 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Wieś, gmina Michałowice, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr 59382, dla potrzeb poszerzenia drogi – ulicy Wesołej w Michałowicach Wsi.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów nabycia przez Gminę Michałowice własności nieruchomości, o której mowa w § 1, będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 02.04.2007 12:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta