Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.04.2007 12:27

Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Opaczy Kolonii gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia stanowiącej działkę nr ew. 178/1 o pow. 103 m2, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 23337 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr ew. 177 położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia uregulowaną księdze wieczystej KW Nr 5583 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
 
§ 2
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1   przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi   w   życie z   dniem   podjęcia.
Data publikacji: 02.04.2007 12:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta