Urząd Gminy Michałowice
02.04.2007 12:45

Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
1.      Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 415/4, 416/5,  420/3 i 420/6, położonej w obrębie wieś Opacz Kolonia, gmina Michałowice nadać nazwę „Malinowa”. Przebieg „ul. Malinowej” określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Ulicy stanowiącej działki ewidencyjne nr 123, 119/4 i 120/5, położonej w obrębie wieś Komorów Wieś, nadać nazwę „Wschodnia”. Przebieg „ul. Wschodniej” przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3.      Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji jako dz. 37, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Suchy Las, nadać nazwę „Leśna”. Przebieg „ul. Leśnej” przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.      Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji jako dz. 237, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, nadać nazwę „Źródlana”. Przebieg „ul. Źródlanej” przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 02.04.2007 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta