Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.04.2007 13:23

Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Michałowice Pana Krzysztofa Grabki w dwumandatowym okręgu wyborczym Nr 2 wskutek powołania na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Michałowice.
 
§ 2.
Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Data publikacji: 03.04.2007 13:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta