Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.04.2007 13:16

Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Michałowice i Skarbnika Gminy Michałowice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 2 w związku z art. 8 pkt 31 i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592)  Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Powiadomić Panią Zofię Idzikiewicz – Sekretarza Gminy Michałowicei Panią Annę Jankowską – Skarbnika Gminy Michałowiceo obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Michałowice, oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia osoby zobowiązanej do przedłożenia oświadczenia, pełnionej przez nią funkcji publicznej.
 
§ 2.
Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy Michałowicedo przekazania niezwłocznie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza Gminy Michałowicei Skarbnika Gminy Michałowice, do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.).
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 03.04.2007 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta