Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.04.2007 12:34

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się Statut Urzędu Gminy Michałowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
 

 

Załącznik do uchwały
Rady Gminy Nr VII/44/2007
z dnia 29 marca 2007
 
STATUT   URZĘDU  GMINY   MICHAŁOWICE
 
§ 1
1.    Urząd Gminy Michałowice, zwany dalej Urzędem, działa na podstawie statutu Gminy Michałowice  oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.    Siedzibą Urzędu jest miejscowość Michałowice Osiedle.
3.    Obszarem działania Urzędu jest gmina Michałowice.
 
§ 2.
1.    Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Wójtowi Gminy Michałowice w realizacji zadań Gminy Michałowice określonych w przepisach prawa i uchwałach Rady Gminy Michałowice.
2.    Sprawy wymienione w ust. 1 stanowią podstawowy zakres działania Urzędu.
 
§ 3.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.
 
§ 4.
1.    Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2.    Podstawą gospodarki finansowej jest zatwierdzony przez Wójta Gminy roczny plan finansowy.
3.    Urząd posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 
§ 5.
1.      Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2.      W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Michałowice.
3.      Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy nadany przez Wójta Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.
 
§ 6.
Zmiana statutu Urzędu Gminy wymaga uchwały Rady Gminy Michałowice.
Data publikacji: 24.08.2016 14:27
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2017 13:51
Wyświetleń: 19
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski