Urząd Gminy Michałowice
11.04.2007 12:01

Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008 – 2009 środków finansowych na realizację projektu pn. „Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2008 – 2009 środków finansowych:
1)      na realizację projektu pn. „Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice”.  
2)      zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt. 1 środków finansowych w wysokości: 3 952 051,72 zł  w 2008 roku  i 2 105 405,70 zł w 2009 roku.
 
§ 2
Zobowiązanie określone w § 1 pkt 2. zostanie pokryte;
1)      w części stanowiącej wkład własny gminy  w 2008 roku w wysokości 592 807,76 zł  i w 2009 roku 315 810,86 zł z dochodów własnych tj. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2)      w pozostałej części ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości w 2008 roku 3 359 243,96 zł  i w 2009 roku 1 789 594,85  zł.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.04.2007 12:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Izabela Gora