Urząd Gminy Michałowice
11.04.2007 12:08

Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008 – 2009 środków finansowych na realizację projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” współfinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżecie Gminy na lata 2008 - 2009 środków finansowych:
1)      na realizację części inwestycyjnej projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”. 
2)      zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt. 1 środków finansowych w wysokości: 2 991 697,13 zł w 2008 roku i 2 875 004,38 zł  w 2009 roku.
 
§ 2
Zobowiązanie określone w § 1 pkt 2 zostanie pokryte;
1)      w części stanowiącej wkład własny gminy  w 2008 roku w wysokości 448 754,57 zł i w 2009 roku 431 250,66 zł z dochodów własnych tj. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2)      w pozostałej części ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości 2 542 942,56 zł w 2008 roku i w 2009 roku 2 443 753,72 zł.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.04.2007 12:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Izabela Gora