Urząd Gminy Michałowice
11.04.2007 12:25

Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2007 na realizację projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” współfinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.
Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2007 na:
1)      realizację przez Gminę Michałowice części nieinwestycyjnej projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” w latach 2008 – 2010,
2)      zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt. 1 środków finansowych w wysokości:  259 300,00 zł w 2008 roku,  912 519,40  zł  w 2009 roku i 1 717 750,00 zł w 2010 roku.  
 
§ 2
Zobowiązanie określone w § 1 pkt 2. zostanie pokryte;
1)      w części stanowiącej wkład własny gminy w 2008 roku w wysokości  38 895,00 zł, w 2009 roku 136 877,91 zł i w 2010 roku 257 662,50 zł z dochodów własnych tj udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2)      w pozostałej części ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości 220 405,00 zł w 2008 roku, 775 641,49 zł w 2009 roku zł i 1 460 087,50 zł w 2010 roku. 
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.04.2007 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Izabela Gora