Urząd Gminy Michałowice
11.04.2007 12:30

Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego załącznika nr 5 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów zwanych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,poz 1606 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
Ogłosić tekst jednolity Załącznika Nr 5 pn. „Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice” do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rokw formie obwieszczeniaw brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 11.04.2007 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Izabela Gora