Urząd Gminy Michałowice
02.07.2007 12:38

UCHWAŁA Nr X/54/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Michałowice lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. nr 45, poz. 435 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Rada Gminy Michałowice pozytywnie opiniuje wniosek dotyczący uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w granicach administracyjnych  Gminy Michałowice za lasy ochronne.
2.      Rada Gminy nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do wniosku.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 02.07.2007 12:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta