Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.07.2007 13:39

Uchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności części nieruchomości, położonej w Granicy gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Michałowice własności części nieruchomości, która zostanie wydzielona z nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 878 pow. 0,33 ha położoną w obrębie ew. Granica gm. Michałowice przy ul. Kaliszany, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr 23524, na której znajdują się urządzenia ujęcia wody podziemnej (studnia Nr 2) i przesyłu wody wodociągu gminnego, wybudowanego w 1987 roku, wraz z częścią nieruchomości umożliwiającą swobodny dostęp z drogi publicznej do urządzeń tego wodociągu.  
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów nabycia przez Gminę Michałowice własności nieruchomości, o której mowa w § 1, będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 02.07.2007 13:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta