Urząd Gminy Michałowice
02.07.2007 13:19

Uchwała Nr X/56/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w Regułach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
1.      Obszarowi bez nazwy stanowiącemu działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 785 i 786, usytuowanemu od strony południowej istniejącej ul. Przytorowej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 415, nadaje się nazwę „Przytorowa”.
2.      Usytuowanie oraz położenie terenu, o którym mowa w ust. 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Data publikacji: 02.07.2007 13:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta