Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.07.2007 13:32

Uchwała Nr X/59/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych i od Powiatu Pruszkowskiego części nieruchomości, położonych w Pęcicach gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 58 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zmianami) i w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowiącej części działek oznaczonych ew. nr nr 465 i 468, położonej w obrębie ew. Pęcice gm. Michałowice, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr 32227, w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
 
§ 2
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Powiatu Pruszkowskiego na własność Gminy Michałowice części nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej nr ew. 469, położonej w obrębie ew. Pęcice gm. Michałowice, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr 38783, w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
 
 § 3
Źródłem pokrycia kosztów nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 02.07.2007 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta