Urząd Gminy Michałowice
30.08.2007 09:47

Uchwała Nr XII /66/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
1.      Ustala się opłatę 2,20 zł /brutto/ za dostawę 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi do gospodarstw domowych ograniczających miesięczne zużycie wody do wielkości 3 m3 na osobę, na miesiąc.
2.      Ustala się opłatę 2,51 zł /brutto/ za dostawę 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i innych odbiorców, w tym gospodarstw domowych nie ograniczających miesięcznego zużycia wody do wielkości 3 m3 na osobę na miesiąc.      
3.      Ustala się opłatę 2,73 zł /brutto/ za dostawę do gminnych urządzeń kanalizacyjnych 1 m3 ścieków komunalnych.
4.      Ustala się opłatę 2,50 zł /brutto/ za dostawę do gminnych urządzeń kanalizacyjnych 1 m3 ścieków komunalnych, dla nieruchomości posiadających przydomowe przepompownie ścieków , które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Dostawcy.
 
§ 2
Stawki opłat, o których mowa w § 1 obowiązują od dnia 01.09.2007 r. do dnia 31.08.2008 r.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XLVII/379/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice z późniejszymi zmianami.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
 
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Michałowice.
 
§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.
Data publikacji: 30.08.2007 09:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta