Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.08.2007 15:53

Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust 1 pkt.2 i art. 83 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.    Wyraża się zgodę na zaciągniecie długoterminowych pożyczek  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości do  670 000 zł.
2.    Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn:
1)     „budowa sieci kanalizacyjnej”              w wysokości do   470 000 zł,
2)     „budowa sieci wodociągowej”             w wysokości do   200 000 zł.
3.    Źródłem spłaty pożyczek będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
4.    Pożyczki spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 2008 nie dłużej niż do roku 2015 włącznie.
 
§ 2
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonych  pożyczek poprzez wystawienie weksli własnych „in blanco” bez protestu przez Gminę Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 29.08.2007 15:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta