Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.08.2007 15:31

Uchwała nr XII/67/2007 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 28 sierpnia 2007roku

zmieniająca Uchwałę Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych
Na podstawie art. 40 ust.8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późń. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
Uchwale Nr XX/145/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, wprowadza się następujące zmiany :
 
1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Stawka opłaty, o której mowa w ust.1, za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego na cele prowadzenia robót wynosi:
1)       przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 8,00 zł,
2)      przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 10,00 zł,
3)      pozostałe elementy pasa drogowego ( chodnik, pobocze, trawnik ) - 5,00 zł".
 
2) §2 otrzymuje brzmienie
"§2. Uchwala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 1mpowierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości:
 
1/ Za umieszczenie w jezdni przewodów:
a) sieci energetycznej, sieci telefonicznej i sieci gazowej - 10,00zł
b) sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci urządzeń wodnych realizowane jako inwestycje celu publicznego - 8,00zł
2/ Za umieszczenie w pozostałych elementach pasa drogowego przewodów:
a) sieci napowietrznej linii energetycznej, sieci napowietrznej linii telefonicznej, przewodów sieci energetycznej, sieci telefonicznej i sieci gazowej - 8,00zł
b) sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci urządzeń wodnych realizowane jako inwestycje celu publicznego - 6,00zł                                                 
3/ Za umieszczenie w jezdni przyłącza:
a) energetycznego, telefonicznego i gazowego - 10,00zł
b) wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, urządzenia wodnego realizowanego jako inwestycja celu publicznego - 8,00zł
4/ Za umieszczenie w pozostałych elementach pasa drogowego przyłącza :
a) napowietrznej linii energetycznej, napowietrznej linii telefonicznej, energetycznego , telefonicznego i gazowego - 6,00zł
b)      wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, urządzenia wodnego realizowanego jako inwestycja celu publicznego - 4,00zł
5/ Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00zł"
  
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
 
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
 
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Data publikacji: 29.08.2007 15:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta