Urząd Gminy Michałowice
29.08.2007 14:04

Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych PKP-WKD Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych PKP-WKD Sp. z o.o. łączących Gminę Michałowice z Miastem Stołecznym Warszawą.
2.Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych gminy Michałowice i corocznie będą zabezpieczane w budżecie gminy.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 29.08.2007 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta