Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.08.2007 13:56

Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 283/14, położonej w obrębie wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice nadać nazwę „Zielna”. Przebieg „ul. Zielnej” określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 29.08.2007 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta