Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.08.2007 14:34

Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W celu prawidłowego wyboru ławników Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Rejonowego w Pruszkowie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2008-2012 powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie: pani Urszula Bejda, pani Hanna Brzeska-Kalczuk, pan Tadeusz Chruściak, pani Zofia Idzikiewicz .
 
§ 2.
Ustala się następujące zadania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników:
1)      ocena spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie,
2)      ocena prawidłowości zgłoszeń kandydatów na ławników,
3)      ustalenie kandydatów na ławników do określonych w § 1 uchwały sądów,
4)      przedłożenie Radzie Gminy wykazu i opinii o kandydatach.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data publikacji: 29.08.2007 14:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta