Urząd Gminy Michałowice
14.09.2007 10:07

Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 września 2007r

w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania w Gminie Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 29 i art. 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.    Dokonuje się podziału stałego obwodu głosowania Nr 1 na dwa obwody głosowania.
2.    Ustala się podział Gminy Michałowice na 9 stałych obwodów głosowania.
3.    Ujednolicony wykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Michałowice stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
 
§ 5
Traci moc uchwała Nr LIV/409/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Załącznik
do uchwały Nr XIII/75/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 września 2007 r.
 
Wykaz stałych obwodów głosowania Gminie Michałowice
 
Nr obwodu Granice obwodu głosowania
    1 Michałowice Osiedle ulice: 3 Maja, Al. Jerozolimskie, Bukowa, Cicha, Dworcowa, Dębowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, Krótka, Kuklińskiego, Kwiatowa, Lotnicza, Ludowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Polna, Raszyńska, Regulska, Rumuńska, Spacerowa, Słoneczna, Wojska Polskiego, Św. Kazimierza, Świerkowa, Żwirki i Wigury, Żytnia
     2
Michałowice Osiedle ulice: 11 Listopada, Aleja Topolowa, Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa,Kościuszki, Księdza Popiełuszki, Mickiewicza, Radosna, Rynkowa, Słowackiego, Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok
Michałowice Wieś
    3
Opacz Kolonia
Opacz Mała
    4 Reguły
    5
Pęcice
Pęcice Małe
Sokołów
Suchy Las
     6 Komorów Wieś
     7 Komorów Osiedle ulice: Agatowa, Akacjowa, Aleja Kasztanowa, Aleja Marii Dąbrowskiej, Bankowa, Berylowa, Brzozowa, Bursztynowa, Ceglana, Ireny, Jaspisowa, Kaszubska, Klonowa, Kolejowa, Komorowska, Kotońskiego, Koralowa, Krótka, Kujawska, Kurpiowska, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Ogrodowa, Opalowa, Podhalańska, Poniatowskiego, Podlaska, Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka, Sobieskiego, Sosnowa, Spokojna, Szmaragdowa, Śląska, Topazowa, Turkusowa, Waldemara, Zaciszna, Zamojskiego, Żabia, Żeromskiego, Żwirowa, 3 Maja.
     8
Komorów Osiedle ulice: Aleja Starych Lip,   Chopina, Granicka, Harcerska, Janowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kredytowa, Kurpińskiego, Matejki, Moniuszki, Nadarzyńska, Norwida, Nowowiejska, Okrężna, Plac Paderewskiego, Prusa, Sienkiewicza, Księdza Skorupki, Słowackiego, Spacerowa, Sportowa, Wiejska.   
Granica
      9 Nowa Wieś
Data publikacji: 14.09.2007 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta