Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2007 10:43

Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1267 o pow. 1464 m2, położonej w Granicy gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 1267 o pow. 1464 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej drogę.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.11.2007 10:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta