Urząd Gminy Michałowice
06.11.2007 11:17

Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gminnej położonej we wsi Komorów gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 252 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na obciążenie prawem użytkowania jako ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawska nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 58/4 o pow. 4889 m2, położoną w obrębie ew. wieś Komorów wieś gm. Michałowice, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr 67101.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.11.2007 11:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta