Urząd Gminy Michałowice
14.12.2007 10:21

Uchwała Nr XV/86/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz.844 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Zwalnia się od podatku od nieruchomości na 2008 r.
1)       budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
2)       budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,
3)       grunty i budynki zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie zadań publicznych – ochrony przeciwpożarowej,
4)       budynki i budowle stanowiące własność Gminy Michałowice wykorzystywane na potrzeby wykonywania zadań publicznych – zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków.
5)       grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi.
6)       grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy.
2.       Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Tracą moc:
uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 r.
Data publikacji: 14.12.2007 10:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta