Urząd Gminy Michałowice
14.12.2007 10:35

Uchwała Nr XV/88/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 pn. „Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice” do Uchwały Nr VI/338/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rokz późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 14.12.2007 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta