Urząd Gminy Michałowice
14.12.2007 11:14

Uchwała Nr XV/91/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r.

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Milanówek zadania publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 i art. 58 ustawy z 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia międzygminnego z:
1)      Gminą Błonie,
2)      Gminą Brwinów,
3)      Gminą Leszno,
4)      Gminą Milanówek,
5)      Gminą Nadarzyn,
6)      Gminą Podkowa Leśna
w sprawie powierzenia Gminie Milanówek zadania publicznego określonego 
w art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym dotyczącego kultury fizycznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – w zakresie przygotowania koncepcji budowy ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącą część dokumentacji technicznej.
 
§ 2.
1.        Zadanie będzie realizowane na obszarze Gmin wymienionych w § 1 na zasadach ustalonych przez strony w porozumieniu.
2.        Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w § 1 pochodzić będą z dochodów własnych gminy Michałowice i określa je odrębna uchwała.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 14.12.2007 11:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta