Urząd Gminy Michałowice
14.12.2007 11:38

Uchwała Nr XV/94/07 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/409/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r. w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XLIV/409/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r. w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § w ust. 1 po wyrazie „wyniki” dodaje się wyrazy „którzy ukończyli I semestr studiów,”,
2)      w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Stypendium ustanawia się dla nie więcej niż sześcioro studentów w dziedzinach określonych w ust. 2.”
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 14.12.2007 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta