Urząd Gminy Michałowice
28.12.2007 09:19

Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Założenie ewidencji budynków i lokali dla 11 obrębów gminy Michałowice tj. Granica, Komorów Wieś, Michałowice Wieś, Nowa Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las”.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1
Udziela się z budżetu Gminy Michałowice pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą „Założenie ewidencji budynków i lokali dla 11 obrębów gminy Michałowice tj. Granica, Komorów Wieś, Michałowice Wieś, Nowa Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las”
 
§2
Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 r. w wysokości 75 000,- zł. (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy).
 
§3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określa porozumienie.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Data publikacji: 28.12.2007 09:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta