Urząd Gminy Michałowice
28.12.2007 12:03

Uchwała Nr XVI/104/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Herb i flaga Gminy Michałowice stanowią własność Gminy i podlegają ochronie jako dobra osobiste Gminy.
 
§ 2.
Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do podejmowania decyzji w sprawie używania wizerunku herbu i flagi.
 
§ 3.
1.      Prawo do używania herbu i flagi Gminy przysługuje organom Gminy i jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy Michałowice do celów związanych z realizacją zadań statutowych.
2.      Herb Gminy może być umieszczany:
1)      na budynku stanowiącym siedzibę organów Gminy i Urzędu Gminy;
2)      w sali obrad Rady Gminy i pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz jego jednostek organizacyjnych Gminy;
3)      na gminnych budynkach użyteczności publicznej;
4)      na emblematach, drukach urzędowych organów Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy;
5)      na tablicach informacyjnych nazw ulic, placów i miejscowości z terytorium Gminy Michałowice,
6)      na stronach internetowych Gminy;
7)      na materiałach promocyjnych Gminy;
8)      w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.
3.    Flagi Gminy Michałowice umieszcza się w miejscach stanowiących siedziby urzędowe albo miejsca obrad:
1)      Rady Gminy Michałowice
2)      Wójta Gminy Michałowice
4.      Flagi Gminy Michałowice można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 2 z okazji uroczystości, świąt i rocznic państwowych.
5.      Podmioty o których mowa w ust. 1 mogą używać herbu i flagi Gminy nieodpłatnie.
 
§ 4.
1.      Zgodę na nieodpłatne używanie herbu i flagi Gminy w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy Michałowice.
2.      Wnioski w sprawie uzyskania zgody o której mowa w ust. 1 winny określać proponowany sposób używania herbu i flagi Gminy, miejsca oraz okres jego używania.
3.      Zgodę o której mowa w ust. 1 wyraża Wójt Gminy określając warunki używania herbu i flagi Gminy.
4.      Wójt Gminy może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający herbu i flagi używa go niezgodnie z określonymi warunkami.
 
§ 5.
Herb i flaga nie mogą być wykorzystywane w kampanii w wyborach powszechnych każdego szczebla prowadzonej przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Data publikacji: 28.12.2007 12:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 110
Autor: Dariusz Ruta