Urząd Gminy Michałowice
27.12.2007 15:36

Uchwała Nr XVI/97/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2008.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowiceuchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2008, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik
do Uchwały Nr XVI/97/2007
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 grudnia 2007r.
 
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2008
 
I. CELE GMINNEGO PROGRAMU
 
1.       Cele globalne:
1)     zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii na terenie gminy Michałowice,
2)     zmniejszanie rozmiarów istniejących problemów uzależnień.
2.       Cele jednostkowe:
1)     zmniejszenie indywidualnych zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z używania środków psychoaktywnych,
2)     zmniejszenie śmiertelności i ryzyka zachorowań,
3)     zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
 
II. GŁÓWNE STRATEGIE PROGRAMU
 
1.       Wprowadzenie wymogów kompetencyjnych wobec osób i podmiotów realizujących zadania gminnego programu.
2.       Tworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania aktualnie działających placówek terapeutycznych i oświatowo-wychowawczych.
3.       Budowanie profesjonalnej infrastruktury do realizacji programów wdrażanych w sferze przeciwdziałania zjawiska narkomanii.
4.       Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
5.       Współpraca merytoryczna z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
6.       Współpraca z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
7.       Współpraca z Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie.
8.       Monitorowanie problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice.
 
III. ZASADY FINANSOWANIA
 
Finansowanie programu przeciwdziałania narkomanii będzie realizowane w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii (środki finansowe z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
 
IV. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2008
 
1.       Gmina Michałowice będzie prowadzić działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii realizując następujące zadania:
1)     priorytetowym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok będzie działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży realizowana poprzez:
a)           programy edukacyjne w szkołach odpowiednio dostosowane do wieku dzieci i młodzieży,
b)           upowszechnianie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych - informator, ulotki,
c)           inicjowanie oddziaływań profilaktycznych podczas wypoczynku letniego i innych form organizowania czasu wolnego dzieci,
d)          stałe poszerzanie oferty programowej w placówkach oświatowo-wychowawczych o treści profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia,
e)           kształtowanie wobec dzieci i młodzieży zdrowych nawyków spędzania wolnego czasu,
f)            prowadzenie szybkiej diagnozy i właściwej terapii dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze,
g)           zapewnienie szczególnej opieki dzieciom i młodzieży w wieku do lat 18 z grup tzw. ryzyka,
h)           diagnozowanie środowisk dziecięcych i młodzieżowych ze względu na kontakty z substancjami uzależniającymi,
i)             tworzenie warunków do szeroko rozumianej współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi a rodzicami dzieci i młodzieży uczęszczających do tych placówek, w celu podejmowania wspólnych oddziaływań wychowawczych,
j)             współpraca z samorządami szkół oraz organizacjami młodzieżowymi na rzecz tworzenia zespołów liderów młodzieżowych,
k)           prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
l)             wprowadzanie lokalnych programów profilaktycznych dla nauczycieli, dzieci i rodziców,
m)         organizowanie konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień,
2)     organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych o tematyce uzależnień.
2.       W rozwiązywaniu problemów uzależnień Gmina będzie współpracować z Kościołem, Policją, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień.
3.       Realizatorem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 jest Urząd Gminy. Osobą koordynującą zadania programu jest Pełnomocnik Wójta Gminy Michałowice ds. profilaktyki i uzależnień.
Data publikacji: 27.12.2007 15:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta