Urząd Gminy Michałowice
16.01.2008 15:12

Uchwała Nr XVI/99/2007 Rady Gminy Michałowice Z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Na podstawie art.18 ust. 2 pk 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz. 2104 z późniejszymi zmianami) –Rada Gminy Michalowice uchwala , co następuje:
 
§ 1
Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Michalowice na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie , zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie , o którym mowa w § 1 , zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 16.01.2008 15:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta