Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.03.2008 09:53

Projekt uchwały

W sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 -2013
Projekt
Uchwała nr          /2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………….
 
W sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 -2013
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się Gminny program aktywności lokalnej na lata 2008 - 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                                                                                              Załącznik do Uchwały Nr
                                                                                              Rady Gminy Michałowice
                                                                                              z dnia………….
 
Gminny program aktywności lokalnej na lata 2008 – 2013
 
I Cel ogólny programu
Celem Gminnego Programu Aktywności Lokalnej jest rozwój społeczny poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 
II Cele szczegółowe:
1)      stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
2)      wsparcie postaw obywatelskich poprzez zwiększenie kompetencji społecznych, promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację,
3)      poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych,
4)      integracja społeczna,
5)      aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,
6)      poprawa funkcjonowania osób wykluczonych w społeczeństwie,
 
III Kierunki działań
Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:
1)      promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących o charakterze edukacyjnym, kulturalnym , sportowym, ekologicznym i turystycznym,
2)      promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie,
3)      współdziałanie instytucji samorządowych z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością,
4)      wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalnych inicjatyw,
5)      wspieranie lokalnych liderów,
6)      umożliwienie dostępu do informacji i konsultacji,
7)      organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji społecznej i obywatelskiej, wolontariatu, grup samopomocowych, edukacyjnych i innych
8)      organizowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
9)      tworzenie partnerstw i promowanie pracy w partnerstwie,
10) badanie potrzeb i problemów mieszkańców,
11) poszukiwanie alternatywnych środków na finansowanie lokalnych inicjatyw z innych źródeł niż dochody własne Gminy Michałowice,
12) realizacja programu CAL w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
13) realizacja programu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminne Centrum Wolontariatu,
14) inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu.
 
IV Założenia programu:
1)      otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego,
2)      współpraca instytucji i służb,
3)      angażowanie lokalnej społeczności w realizacji celów i kierunków działań,
4)      kierowanie działań w pierwszej kolejności do osób i grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
V Odbiorcy programu:
Program skierowany jest do:
1)      członków danej społeczności,
2)      osób z konkretnego środowiska,
3)      grup społecznych,
4)      osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
 
VI Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu:
W ramach programu przewiduje się zastosowanie:
1) środowiskowej pracy socjalnej - działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
2) instrumentów aktywnej integracji - szereg instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej o której mowa w zasadach przygotowania, realizacji rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
3) działań o charakterze środowiskowym– inicjatywy integrujące obejmujące między innymi, badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.
 
VII Przewidywane efekty:
1)      integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,
2)      zdiagnozowanie potrzeb i problemów oraz planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby,
3)      skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów,
4)      podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy,
5)      stworzenie płaszczyzny sprzyjającej angażowaniu się w życie lokalnej społeczności,
6)      wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące,
7)      wzrost zaangażowania instytucji oraz organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań środowiskowych,
8)      powstanie lokalnych grup działania oraz nowych organizacji pozarządowych,
9)      realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności,
10) stały monitoring potrzeb środowiska lokalnego,
11) aktywizacja osób wykluczonych,
12) poprawa funkcjonowania osób wykluczonych w społeczeństwie.
 
VIII Realizatorzy
Realizatorami zadań programu są:
Urząd Gminy Michałowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pozostałe jednostki organizacyjne i pomocnicze
organizacje pozarządowe
 
IX Finansowanie programu
Realizacja zadań programu może być finansowana z dochodów własnych Gminy Michałowice, ze źródeł zewnętrznych w tym dobrowolnych darowizn osób fizycznych i prawnych.
 
X Monitoring i ewaluacja
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez realizatorów programu. Celem będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych. Realizatorzy będą przedkładać Wójtowi Gminy Michałowice sprawozdania z realizacji podprogramów i projektów realizowanych w ramach „Programu aktywności lokalnej”
Data publikacji: 27.03.2008 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta